Sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Kiedy mamy do czynienia z nieruchomością zabytkową? Jakie uwarunkowania trzeba spełnić, żeby umowa sprzedaży domów i mieszkań wpisanej do rejestru zabytków była prawnie skuteczna?

Analiza

Nieruchomości wpisane do rejestru zabytków objęte są zgodnie z polskim prawem ochroną. Regulacje dotyczące m.in. reguł dotyczących dystrybucji takich domów i mieszkań znajdują się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , a oprócz tego w ustawie o gospodarce mieszkaniami i domami.

Nieruchomością zabytkową jest nieruchomość, jej część bądź zespół nieruchomości, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, które obejmują pewną wartość historyczną, artystyczną albo naukową. Nieruchomość zabytkowa podlega wpisowi do rejestru zabytków, który prowadzony jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Bazę wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków stanowi ostateczna decyzja wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego albo użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. W tym trybie ma możliwość być również wpisane do rejestru otoczenie zabytku, nazwa geograficzna, a wręcz nazwa historyczna tego zabytku.

Na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, wpisanie zabytku nieruchomego ujawnia się w księdze wieczystej danej domów i mieszkań. O każdej wyedytowaniu dotyczącej stanu prawnego zabytku, właściciel albo posiadacz zabytku zobowiązany jest zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie później natomiast niż w terminie miesiąca od dnia wystąpienia powyższych przekształceń lub powzięcia o nich wiadomości. Zaniechanie tego obowiązku stwarza zastosowanie przepisów karnych.

W sytuacji sprzedaży domów i mieszkań wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej domów i mieszkań, która nie trzeba do Skarbu Państwa ani jednostki samorządu terytorialnego, gminie przysługuje prawo pierwokupu, pod warunkiem jednak, że prawo pierwokupu wynikające z wpisu nieruchomości do rejestru zabytków ujawnione zostało w księdze wieczystej. Ujawnienie prawa pierwokupu w księdze wieczystej następuje na wniosek wójta/burmistrza albo prezydenta ośrodki miejskie.

W wypadku sprzedaży takiej domów i mieszkań pierwszeństwo jej nabycia przysługiwało będzie gminie. Prawo pierwokupu stanowi wobec powyższego uprawnienie przyznane gminie do nabycia nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. Umowa sprzedaży pomiędzy bieżącym jej posiadaczem, a potencjalnym nabywcą powinna zawierać wobec tego warunek w postaci nieskorzystania z prawa pierwokupu przez gminę. Pominięcie uprawnienia gminy w zakresie prawa pierwokupu ujawnionego w księdze wieczystej sprawia nieważność zawartej, w tym przypadku, bezwarunkowej umowy sprzedaży. O zamiarze sprzedaży domów i mieszkań informuje gminę notariusz sporządzający akt notarialny warunkowej umowy dystrybucji. Od dnia otrzymania poprzez gminę zawiadomienia o informacji warunkowej umowy dystrybucji biegnie miesięczny termin do zaprojektowania prawa pierwokupu. Termin ten jako termin zawity powoduje, iż konsekwencją jego przekroczenia jest niemożność skorzystania z tego uprawnienia przez zarząd gminy.

Powinno się pamiętać, że prawo pierwokupu, niezależnie od ujawnienia w księdze wieczystej nie przysługuje w sytuacji, gdy marketing nieruchomości następuje na rzecz osób bliskich sprzedawcy, bądź gdy marketing domów i mieszkań następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego.

Warto zwrócić uwagę na zdarzające się przypadki, w których wyłącznie wpis do rejestru zabytków został ujawniony w księdze wieczystej takiej nieruchomości. W takim przypadku gmina nie może z ogromnym skutkiem powołać się na prawo pierwokupu, ponieważ sam wpis do rejestru zabytków i ujawnienie tego faktu w księdze wieczystej nie stwarza przesłanek do skutecznego zaprojektowania prawa pierwokupu.

Podsumowując, zawierając umowę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków trzeba pamiętać o tym ażeby przyjęła formę umowy warunkowej, dochodzącej do skutku wśród stronami wyłącznie wtedy, gdy gmina nie wykona własnego uprawnienia w zakresie pierwokupu. Przy czym, dopuszczalność uprawnienia gminy jest możliwa jedynie i jedynie w wypadku ujawnienia prawa pierwokupu w dziale III księgi wieczystej.

Wnioski

Nieruchomością zabytkową jest nieruchomość, która na mocy decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków zostaje wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

O każdej zmianie dotyczącej stanu prawnego zabytku, w tym w chwili obecnej zmiany właściciela, trzeba zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie w przyszłości jednakże niż w terminie miesiąca od dnia wystąpienia powyższych przemian albo powzięcia o nich wiadomości.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu, pod warunkiem ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej domów i mieszkań zabytkowej.

Zawierając umowę dystrybucji domów i mieszkań wpisanej do rejestru zabytków należy pamiętać o tym ażeby przyjęła formę umowy warunkowej, dochodzącej do skutku wśród stronami jedynie wówczas, gdy gmina nie wykona swojego uprawnienia w zakresie pierwokupu. O zamiarze dystrybucji domów i mieszkań sprzedający musi poinformować gminę. Od dnia otrzymania przez gminę zawiadomienia o informacji warunkowej umowy sprzedaży biegnie miesięczny termin do utworzenia prawa pierwokupu.

Tagi , , , .Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

  1. Aleksandra mówi:

    Z tymi nieruchomościami to nigdy nie wiadomo co i jak. Znajomy zajmuje się opróżnianiem mieszkań Bydgoszcz i też kiedyś opowiadał, że ktoś chciał sprzedać kamienicę, która miała powyżej stu lat i był poważny problem. Jak się skończyło to nie bardzo wiem, bo nie interesowałam się dokładnie tematem, ale sam fakt się liczy.

Dodaj komentarz